Krondiken är handgrävda diken som uppkom under första hälften av 1900-talet. De grävdes av arbetslösa som beredskapsarbete, alltså med staten eller “Kronan” som arbetsgivare. Tanken med dessa diken var att de skulle tillföra mer jordbruks-, betes- och skogsmark. De utfördes så gott som uteslutande på myrmarker, torvmarker eller gamla sjöbottnar för att dränera mark som inte var lämpad för traditionell odling eller skogsbruk.